ขอเชิญร่วมเป็นภาพซื้อที่ดิน จำนวน 80 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ) เลขที่ 65 บ้านผามูบ หมู่ 12 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

ขอเชิญร่วมเป็นภาพซื้อที่ดิน จำนวน 80 ไร่
ถวายเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ)
เลขที่ 65  บ้านผามูบ หมู่ 12 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย


1. ชื่อโครงการ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์

2. หลักการและเหตุผล

         สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ หรือสวนป่าดอยผามูบ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 65 บ้านผามูบ หมู่ 12 หลักกิโลเมตรที่ 16-17 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ก่อนจะถึงบ้านผามูบ หนึ่งกิโลเมตร ใกล้แม่น้ำกก มีเนื้อที่ทั้งหมด 110 ไร่ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงต่ำ ติดกับถนนทางหลวงชนบท 4044 ติดกับลำน้ำแม่กก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 21 กม. คุณณรินทร์ทิพย์ บวรจิตราภา เจ้าของที่ดินได้มีจิตศรัทธา ได้ยกถวายเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สถานที่พักสงฆ์เพื่อปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน เป็นสวนพุทธเกษตรอินทรีย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตร ส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้าน ซึ่งคุณ ณรินทร์ทิพย์ บวรจิตราภา ได้แบ่งถวายที่ดินในเบื้องต้น จำนวน 30 ไร่เพื่อเป็นสถานธรรม ส่วนที่ดินที่เหลือที่ติดต่อเนื่องกันอีก 80 ไร่ คณะสงฆ์จะทำการจัดซื้อโดยการระดมทุนหาเจ้าภาพจากผู้มีจิตศรัทธาต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ :

            3.1) เพื่อซื้อที่ดินสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ  สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ ธรรมสถานในพระพุทธศาสนา

             3.2) เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน 

             3.3) เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจบำเพ็ญบุญ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

             3.4) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมาย : ที่ดิน จำนวน 80 ไร่

5. วิธีดำเนินการ :

    5.1) ขั้นเตรียมการ ระยะที่ 1 คือ ช่วงปีที่ 1  (ปี พ.ศ. 2561-2562)
                     -ขั้นระดมทุน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร เพื่อจัดซื้อที่ดิน 80 ไร่
                     -จัดทำผ้าป่าสามัคคี, กฐินสามัคคี ระดมทุนซื้อที่ดินประจำทุกปีๆ ละ 1 – 2 ครั้ง
                     -สร้างกุฎิสงฆ์ ห้องน้ำ ศาลาชั่วคราวสำหรับพระสงฆ์
                     -ทำแปลนสถานที่ หรือ Master Plan สถานที่
                    
-ปรับที่ดินให้ได้ตามต้องการโดยทำเป็นขั้นบรรได ทำถนนขึ้นเขา
                     -ติดตั้งระบบไฟฟ้า น้ำ

    5.2) ขั้นดำเนินการ ระยะที่ 2 คือ ช่วงปีที่ 2 – 3 (ปี พ.ศ. 2563-2565)       
                     -ดำเนินการซื้อดิน ให้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้
                     -หาทุนทรัพย์ และเจ้าภาพเพื่อพัฒนาสถานที่
                     -ลงมือดำเนินการตามแผนงาน โดยการจัดทำกุฎิที่พักสำหรับสงฆ์ ห้องสุขา ที่เก็บน้ำสำหรับใช้ ปลูกต้นไม้ ลานธรรม ศาลาการเปรียญ ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม  ฯลฯ
                     -ปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา ให้ความร่มรื่น
                     -จัดกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนา เช่น บวชสามเณรภาคฤดูร้อน บวชศีลจาริณี บวชชีพราหมณ์ จัดคอร์สภาวนาสำหรับผู้ใหญ่ กิจกรรมเดินธุดงค์ ธรรมยาตรา โครงการต้นไม้พูดได้ กิจกรรมเกษตรวิถีพุทธ โครงการบวชป่าอนุรักษ์ต้นน้ำ โครงการตักบาตรต้นไม้ เพื่อนำต้นไม้ที่ต้องการปลูกในพื้นที่  ฯลฯ

6. ระยะเวลา : 5 ปี ระหว่างปี  2561-2566

7. งบประมาณ : จำนวน 8 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม

       7.1) จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทั่วไป

8. สถานที่ดำเนินการ :
        8.1) สถานที่ 110 ไร่ โดยมีเจ้าภาพถวายจำนวน 30 ไร่ อีก 80 ไร่ ดำเนินการหาเจ้าภาพ ณ บ้านผามูบ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 
      

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :
         9.1) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                     1) พระพุทธบาทพิทักษ์  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า, เจ้าคณะอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

                     2) ดร.พระคำหมาย ธัมมสามิ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ, อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งชาติไทยใหญ่

                     3) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

                     4) พระครูโสภณปริยัติ  (ชรินทร์ อินฺทปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

                     5) พระครูสุตพุทธิวิเทศ (สมชาย จิตฺตคุตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

                     6) พระมหาสุทธิพงษ์ สุทธิวํโส ป.ธ.9  เจ้าคณะปกครอง 13, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

                     7) พระมหาสรศักดิ์  เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมมัชฌิมารัตนบุตร (ปากครอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

                     8) คุณณรินทร์ทิพย์  บวรจิตตาภา เจ้าภาพอุปถัมภ์ และผู้ถวายที่ดิน

                     9)  พ.ต.หญิง ดร.สิริลักษณา กุญชร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัย SOAS ประเทศอังกฤษ

                     10 ) ดร.ทวีพงษ์ อินวงศ์สกุล  ศูนย์การเรียนรู้ เจมส์คันนาทองคำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

                     11) คุณเริงฤทธิ์  ธิชาญ  ศูนย์ปฏิบัติธรรม สุชาดาสิกขาลัย จังหวัดปทุมธานี

          9.2) ประธานดำเนินงาน พระอาจารย์ ดร.ธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ วัดประยุรวงศาวาส คณะ 13 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

                  รองประธาน พระอาจารย์ ศรีทัน ฐานวโร วัดขุนพลเวียงกาหลง อ.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

          9.3) คณะกรรมการดำเนินงาน และ มูลนิธิสวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

         10.1) มีสถานที่สร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ ดอยผามูบ ธรรมสถานในพระพุทธศาสนา

         10.2) มีสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน 

         10.3) มีสถานที่ประกอบศาสนกิจบำเพ็ญบุญ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

         10.4) มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน 80 ไร่

จำนวน    1     ตารางวา                      250            บาท
จำนวน   10    ตารางวา                      2,500        บาท
จำนวน   50    ตารางวา                      12,500      บาท
จำนวน  100   ตารางวา  (1 งาน)      25,000       บาท
จำนวน   1     ไร่   (4 งาน)                   100,000    บาท

ร่วมบุญได้ตามกำลังของตนเอง ไม่ทำให้ตนลำบาก สามารถร่วมกันเป็นในนามกลุ่มคณะ องค์กร หรือครอบครัว  *สามารถร่วมทำบุญได้โดยตรง  ณ สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ) อ.เมือง เชียงราย  *หรือโอนเงินทำบุญ กรุณาส่งสลิปการโอน แจ้งชื่อ นามสกุล ทางทางโทรศัพท์ หรือ inbox เฟสบุ๊ค ช่องทางใดทางหนึ่ง

::  ร่วมบุญซื้อที่ดินได้ที่ ::
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เชียงราย

ชื่อบัญชี: พระศรีทัน ณ เชียงใหม่ และ นายสุชิน บุญช่วย และ นายจะหา ปูเล็ก 

 เลขที่บัญชี:  051 – 3 – 60757 – 1

  Name Account : Phra Sritun Na Chiangmai and Mr.Sushin Boonchuay and Mr.Chaha Pulek
  Account Number:  051 – 3 – 60757 – 1
  Swift Code: KASITHBK 
  Bank: Kasikorn Bank PCL, Thailand
  Chiang Rai Branch,  Branch code: 154

  ::  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ::
   พระอาจารย์ ดร.ณธีร์วิชญ์ คัมภีรปัญโญ              โทร. 062 3831132
   พระอาจารย์ ศรีทัน ฐานวโร                                 โทร. 081 4668267
   สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ)  เลขที่ 65  บ้านผามูบ หมู่ 12 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57110  
   (กิโลเมตรที่ 16-17) www.doiphamup.com       เพจ : สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ ดอยผามูบ อ.เมือง  เชียงราย

 

“ผู้ซื้อที่ดินเพื่อทำเป็นวัด ไว้ในพระพุทธศาสนา

เป็นการเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกเป็นอริยทรัพย์ คือทรัพย์ภายใน

ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน และกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ยามหลับบุญก็เกิด

เป็นธนาคารบุญที่มีอานิสงส์เพิ่มพูนอยู่เรื่อยๆ”

======================== 

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้าง “ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์  ดอยผามูบ  เลขที่ 65   หมู่ 12 บ้านผามูบ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นรัตนะสถานที่ประดิษฐานซึ่งพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันจักยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมประเทศชาติ เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจในการกระทำคุณงามความดี และเป็นสาธารณสถาน อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติ การสร้างวัด จึงถือว่าเป็นการสร้างพุทธศาสนสถานอันเป็นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจ และปลูกฝังคุณงามความดี ตลอดทั้งการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจักนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความวิวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา ศรัทธาสาธุชนผู้ปรารถนาสร้างทานบารมี ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงครบถ้วน 5,000 ปี ด้วยการถวายที่สร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนา บูชาพระรัตนตรัย สร้างบุญใหญ่ให้แก่ตน อานิสงส์ไม่อดอยาก โอกาสบุญใหญ่ที่หาทำได้ยาก

 

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ พระอุโบสถ  พระวิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา  ตลอดถึงการบรรพชา อุปสมบท การบังเกิดขึ้นแห่งพระภิกษุสามเณร ก็สามารถบังเกิดขึ้นได้ โดยอาศัยที่ดินแห่งนี้  การประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาอันจักทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็จะเกิดขึ้นได้จากที่ดินแห่งนี้  หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้  จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายทราบ ดังนี้

 

อานิสงส์การถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนา

ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยเพราะอานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้แก่พุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้ ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายที่ดินแด่พระสงฆ์ นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ จะได้เป็นใหญเ่ป็นโตเป็นผู้ปกครอง แผ่นดินหรือบริหารประเทศ ความที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จึงมีคนพากันยกย่องสรรเสริญจำนวนมาก ในเรื่องของความมั่นคงทางกาย และใจ ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเป็นผู้ที่หนักแน่น ทำการใดก็เจริญและได้รับการยอมรับอยู่ตลอด จะมีความสุขทั้งชีวิตเลยทีเดียว

        1. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป 
        2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ 
        3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก 
        4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์ 
        5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ 
        6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล 
        7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 
        8. มีพร้อมด้วยสุข ๓ ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า 
        9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี 
เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก 
       10. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ 
       11. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้ 

 
สถานที่จริง บนดอยผามูบ
 
 
::  แผนที่เดินทางเข้าสู่สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ ดอยผามูบ  ::
 
      * เส้นทางที่ 1   จากวัดห้วยปลากั้ง ไปทางเทศบาลตำบลแม่ยาว, บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรและปางช้าง ระยะทาง 20 กิโลเมตร (ใช้เวลา 25 นาที)
                             จากสนามบินแม่ฟ้าหลวงไป ระยะทาง 28 กิโลเมตร  (ใช้เวลา 35 นาที)
    * เส้นทางที่ 2   จากในตัวเมืองเชียงรายเ ไปทางเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย – ข้ามสะพานขุนเม็งรายมหาราช – ผ่านเทศบาลตำบลแม่ยาว
                             – บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรและปางช้าง ระยะทาง  14 กิโลเมตร (ใช้เวลา 20 นาที)
     *แผนที่ Google map  : www.google.co.th/maps

แผนที่ สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์

 
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *