ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ หรือ ดอยผามูบ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ 12 บ้านผามูบ  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นดอยสูง เป็นเขตป่าเสื่อมโทรม เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพด ปลูกข้าวดอย สวนสัปปะรด มีต้นน้ำลำธารเล็กๆจากซอกดอยไหลผ่านตลอดทั้งปี  ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 16 ก่อนจะถึงหมู่บ้านผามูบหนึ่งกิโลเมตร (ด้านขวามือ)  บนถนนทางหลวงชนบท 4044 ติดกับลำน้ำแม่กก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร เส้นทางที่เข้ามาสะดวกสุด คือ มาจากถนนบายพาส (เลี่ยงเมือง) มาทางหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่บ้านโป่งผำ หมู่บ้านจะทอ

สวนป่าแห่งนี้เดิมที ชาวบ้านดั้งเดิมได้มาแผ้วถางทำเป็นพื้นที่เกตรทำกิน จากประวัติที่รับฟังจากชาวบ้าน และเจ้าของที่ดิน เดิมทีนั้น ในบริเวณพื้นที่มีสถูปเจดีย์เก่าแก่ มานา่น โดยไม่มีใครสนใจ ต่อมาไม่นานได้พังทลาย ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งชาวบ้านได้เล่าประวัติดอยแห่งนี้ว่า ในอดีตเป็นสถานที่ยั้งทัพ หรือที่พักของทหารในสมัยก่อน ที่เดินทางผ่านเพื่อออกรบจับศึกสงคราม ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักชั่วคราว เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยัง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และติดเขตกับชายแดนพม่า เขตรัฐฉานไทยใหญ่ ซึ่งไม่ไกล ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่า ที่แห่งนี้จะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน 

สวนป่าดอยผามูบแห่งนี้ถวายโดยผู้มีจิตศรัทธา  เจ้าของที่ดิน คือ คุณณรินทร์ทิพย์ บวรจิตตาภา ได้ยกถวายแด่พระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ที่พักสงฆ์ เพื่อปฏิบัติธรรม สมถะวิปัสสนากรรมฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้สวนพุทธเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้าน ซึ่งคุณณรินทร์ทิพย์ บวรจิตตาภา ได้ถวายที่ดิน จำนวน 30 ไร่ นอกจากนั้นก็ยังมีที่ดินที่เหลืออีก 80 ไร่ ติดต่อเนื่องกับที่ๆโยมได้ยกถวาย คณะสงฆ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ในอนาคตภายภาคหน้าหากมีผู้ปฏิบัติมากขึ้น มีกิจกรรมในการเผยแผ่มากขึ้น ที่ดิน 30 ไร่ยังอาจจะไม่เพียงพอ จึงตกลงจะทำการจัดซื้อโดยการระดมทุนบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งจะเป็นการสร้างมหาบารมีสามัคคีทานครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างด้วยพลังของพุทธศาสนิกชนทุกคน ได้มีส่วนร่วมบุญใหญ่นี้ด้วยกัน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 พระอาจารย์ ณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ (วรโภคินธนะโชค) กับพระอาจารย์ศรีทัน ฐานวโร (ณ เชียงใหม่) ได้เข้ามาจำวัตร ปฏิบัติธรรมที่สวนป่าดอยผามูบ ถัดจากนั้น วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะสงฆ์หมู่ใหญ่จากวัดไตรธรรมมัชฌิมารัตนบุตร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 16 รูป ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา พร้อมทั้งช่วยในการพัฒนาพื้นที่ ก่อสร้าง กุฎิไม้ไผ่  ห้องน้ำ ศาลา สิ่งก่อสร้างชั่วคราว เพื่อให้พระสงฆ์ได้พักจำวัตรได้อยู่ก่อนในเบื้องต้น จากนั้น ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญบริจาคสร้างสิ่งก่อสร้างมาเรื่อยๆ

ถาวรวัตถุ เสนาสนะที่จะต้องดำเนินการสำหรับใช้เพื่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กุฎิพระสงฆ์, ศาลาการเปรียญ, ห้องน้ำ, ห้องพักญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรม, ไฟฟ้า, น้ำใช้สอยอุปโภคบริโภค  ที่เก็บของ พร้อมทั้งการปลูกต้นไม้ ดอกไม้เพื่อให้ร่มเงา ความสวยงาม และสนับสนุนเรื่องการทำการเกษตรแก่ชาวบ้าน พัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พัฒนากาย วาจาใจ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม สมถะ วิปัสสนากรรมฐาน เป็นสถานที่อบรม เข้าค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน สถานที่อบรมต่างๆ เป็นต้น โดยสวนป่าดอยผามูบยินดีต้อนรับนักปฏิบัติธรรม อุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกๆ นิกาย ไม่จำกัดว่าเป็นธรรมยุติกาย มหานิกาย เถรวาท มหายาน พระสงฆ์นานาชาติ สามารถมาพักปฏิบัติธรรมได้ตามอัธยาศัย รวมทั้งศาสนิกชนก็ไม่จำกัดเฉพาะต้องเป็นชาวพุทธเท่านั้น ทุกๆศาสนา ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษาในโลก สามารถเข้ามาปฏิบัติธรรม เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา เรียนรู้การปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ มาศึกษาเรียนรู้สวนพุทธเกษตรอินทรีย์ อันเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งวิชาธรรมะ วิชาอาชีพไปพร้อมๆกัน

สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ หรือดอยผามูบ จะบริการจัดการให้เป็นพุทธสถานมีความร่มรื่น ร่มเย็น ร่มเงา ร่มธรรม มีความสวยงามด้วยสวนพุทธเกษตร สวนดอกไม้ นานาพันธุ์ แบ่งเป็นโซนๆในอนาคต เช่น โซนพุทธาวาส ธรรมาวาส สังฆาวาส โซนที่พักฆราวาส สิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลบุญบารมีของทุกๆคน หากเราได้เป็นผู้มีส่วนในการก่อสร้าง สนับสนุน อุปถัมภ์ บุญจะเกิดมหาศาล เนื่องด้วยเป็นสถานที่บำเพ็ญบารมี ปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง เป็นที่สวดมนต์ภาวนา บุญเกิดแก่ผู้สร้าง ผู้มาใช้สถานที่ก็ได้รับอานิสงส์ เรียกว่าได้บุญ เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้มาใช้สถานที่ และผู้สร้าง ผู้สนับนุน เป็นธนาคารบุญที่ยิ่งใหญ่ อนาคตในภายภาคหน้าอีกห้าสิบปี ร้อยปี พันปีข้างหน้ามีพระสงฆ์ก็ดี ญาติธรรม อุบสก อุบาสิก ทุกเพศ ทุกวัย นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เดินทางมาสถานที่แห่งนี้ ได้เจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐาน ได้มาเจริญภาวนา ณ สถานที่แห่งนี้ เกิดสมาธิ เกิดญาณ มาบรรลุธรรม เป็นพระโสดาบันน์ จนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์ ได้มรรคผลนิพพาน ณ สถานที่แห่งนี้ ก็จะเกิดอานิสงส์แก่ผู้ที่ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สร้างเสนาสนะ สร้างสถานที่เป็นมหาบุญบารมีอันยิ่งใหญ่มหาศาลเป็นทวีคูณ จัดว่าเป็นผู้มีส่วนสนับสนุน เอื้ออำนวยให้พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่มั่นสถาพร และอำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจ พระสงฆ์ สงฆ์สามเณร ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม ต้องการความสงบเงียบ บรรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

 

 

 

 

Facebook Comments