ลิงค์

 
สำนักปฏิบัติธรรม Meditation Center

ทิเบตศึกษา Tibetan Web

http://thousandstars.org/wp-content/uploads/2015/09/body-2.png

  เว็บธรรมะ Dhamma
เมนูธรรมะไทย  Dhamma Thai
  พระไตรปิฎก Tripitaka 

ฟังธรรม ภาษาอังกฤษ English Dharmma


รวมนิทานชาดก ภาษาอังกฤษ
พระเจ้าสิบชาติ ภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษ eBook, mp3, โปรแกรม ภาษาอังกฤษ

      วิทยุ / โทรทัศน์

http://thousandstars.org/wp-content/uploads/2015/09/body-2.png

        เว็บไทใหญ่  Shan

     ข้อมูลวิชาการ บลอกส่วนตัวนักวิชาการ

  • ศาสตราจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน   www.watnyanaves.net 
  • ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.๙  www.druthit.com
  • ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  www.kriengsak.com

                                                          www.oknation.net/blog/kriengsak
www.drkriengsak.blogspot.com
www.kriengsakcando.wordpress.com

            ห้องสมุดออนไลน์  Library Online

    • 6 เว็บไซต์ตรวจทานงานเขียนภาษาอังกฤษ
               ข่าวภาษาอังกฤษ  NEWS 

http://thousandstars.org/wp-content/uploads/2015/09/body-2.png
Facebook Comments