วันที่ 19 มกราคม 2562 เจ้าภาพถวายไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม -คุณสมจิตร ชัยภาพชมภู มีจิตศรัทธาบริจาค 100,000 บาท -คุณชุตินันท์ พันธ์โสภา มีจิตศรัทธาบริจาค 20,000 บาท เป็นเจ้าภาพติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าติดตั้ง เพื่อนำไฟฟ้าเข้าในศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ)

อนุโมทนาบุญ วันที่ 19 มกราคม 2562 เจ้าภาพถวายไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม
-คุณสมจิตร ชัยภาพชมภู มีจิตศรัทธาบริจาค 100,000 บาท
-คุณชุตินันท์ พันธ์โสภา มีจิตศรัทธาบริจาค 20,000 บาท
เป็นเจ้าภาพติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าติดตั้ง เพื่อนำไฟฟ้าเข้าในศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ)

ด้วยว่าสวนป่าดอยผามูบแห่งนี้ เพิ่งตั้งมาได้ประมาณเกือบจะสองเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สถานที่พักสงฆ์ เป็นที่ปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน อบรมคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสวนพุทธเกษตรอินทรีย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม ของพระสงฆ์สามเณร ญาติธรรม และสาธารณะชน ทุกเชื้อชาติ ศาสนาที่จะมาใช้สถานธรรมแห่งนี้ จะได้เกิดความสะดวกสบาย สัปปายะ

การถวายไฟฟ้า แสงสว่าง บูชาพระพุทธเจ้า พระธาตุเจดีย์ พระธรรม พระสงฆ์ ถวายไว้ในวัด หรือ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เฉกเช่นเดียวกันกับเป็นการถวายประทีปโคมไฟ แสงสว่างเหมือนในสมัยครั้งพุทธกาล ในสมัยพุทธกาลอดีตนั้น นิยมถวายเทียน ตะเกียง ประทีป คบเพลิง โคมไฟ เพื่อบูชาพระธาตุเจดีย์ พระธรรม ถวายพระสงฆ์ได้ใช้สอยในการอ่านหนังสือ ตำรา เดินจงกรม ปฏิบัติธรรม เห็นถนน หนทาง ทำกิจกรรมต่างๆ

ส่วนในยุคปัจจุบัน การถวายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย แผงโซล่าเซลล์ การติดตั้งไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ถวายค่าไฟฟ้า เป็นการทำบุญแสงสว่างในยุคปัจจุบัน เป็นการถวายแสงสว่าง ด้วยพลานิสงส์แห่งการถวายไฟฟ้า ต่อไฟฟ้าเข้าสถานปฏิบัติธรรมนี้จง

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ท่านเล่าอานิสงส์ถวายแสงสว่าง หรือไฟฟา หรือเทียน หลอดไฟฟ้าไว้ในพระพุทธศาสนา ว่า มีอานิสงส์ คือถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก ต่อไป​ถ้า บรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศใน ทิพพจักขุญาณ อย่างท่านพระอนุรุทธ พระสาวกเลิศด้านทิพพจักษุญาณ ท่านได้ถวายเทียน ถวายประทีปโคมไฟ วัดไหนมืดท่านชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้าย เมื่อเป็น พระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมี ทิพพจักขุญาณสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้ นี่ประการหนึ่ง ถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหม ก็จะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดา นางฟ้า และพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญ องค์ไหนถ้ารัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมาก เมื่อมีจิตใจเลื่อมใส ได้ทำการบูชาเช่นนี้ พระชินศรีตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุด ดังพระบาลีว่า ปูชา จ ปูชะนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด อนึ่งชื่อว่าได้ขวนขวายในกิจ อันปราศจากโทษความเดือนร้อนในภายหลังมิได้ ย่อมได้รับผลพิเศษทั้งในโลกนี้และโลกหน้า​

พระอนุรุทธะ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพย์จักษุญาณ พระอนุรุทธะ สาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ฉลาดรอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะในชาติปางก่อนพระอนุรุทธะเคยให้แสงประทีปเป็นทาน จึงมีปัญญาเฉลียวฉลาด พระอนุรุทธะ เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้เรียนกรรมฐานจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแล้ว เข้าไปสู่ป่าปาจีนวังสมฤคทายวัน ขณะเจริญสมณธรรมอยู่นั้นได้ตรึกถึงมหาปุริสวิตก ๗ ประการคือ:-

๑ ธรรมนี้ของผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่ใช่ของผู้มีความปรารถนาใหญ่
๒ ธรรมนี้ของผู้สันโดษ ยินดีด้วยของที่มีอยู่ ไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษ
๓ ธรรมนี้ของผู้สงัดแล้ว ไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่
๔ ธรรมนี้ของผู้ปรารภความเพียร ไม่ใช่ของผู้เกียจคร้าน
๕ ธรรมนี้ของผู้มีสติตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีสติหลง
๖ ธรรมนี้ของผู้มีใจตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีใจไม่ตั้งมั่น
๗ ธรรมนี้ของผู้มีปัญญา ไม่ใช่ของผู้มีปัญญาทราม
เมื่อพระเถระตรึกอยู่อย่างนี้ พระบรมศาสดาเสด็จไปยังที่อยู่ของพระเถระทราบว่าเธอกำลังตรึกอยู่อย่างนั้น ทรงอนุโมทนาว่าดีล่ะ ดีล่ะ แล้วทรงแนะให้ตรึกในข้อที่๘ ว่า
๘ ธรรมนี้ของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้า ไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมที่เนิ่นช้า

ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ตรัสสอนพระเถระแล้ว ได้เสด็จกลับสู่ที่ประทับส่วนพระอนุรุทธะ ได้บำเพ็ญสมณธรรมต่อไป ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล ตั้งแต่นั้นมาท่านได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุญาณเสมอ ยกเว้นขณะกำลังฉันภัตตาหารเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ พระบรมศาสดา ได้ตรัสยกย่องชมเชยท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในทาง ผู้มีทิพยจักษุญาณ

พระอนุรุทธะ ในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นคนยากจนแต่ท่านได้ทำบุญใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ออกจากฌาณสมาบัติและอธิษฐานขอคำว่า ไม่มี จงอย่าเกิดแก่ข้าพเจ้า และก็ได้เป็นเศรษฐีเมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ 7 ชาติ พระมหาจักรพรรดิ์ 14 ชาติอีกทั้งเคยทำบุญใหญ่สร้างประทีปโคมไฟหลายพันดวงเพื่อบูชาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระปทุมุตระพุทธเจ้าและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้าอีกเมื่อเกิดมาในชาตินี้ก็เป็นพระราชโอรสของ อมิโตทนะศากยะพระอนุรุทธะถือการไม่นอนเป็นข้อวัตรอยู่ 55 ปี กำจัดความง่วงเหงาได้ 25 ปีและท่านมีญาณรู้เห็นทุกสรรพสิ่ง ขณะที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานท่านก็ตามดูจิตและบอกพระอานนท์ทราบทุกขณะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านเป็นเลิศทางทิพย์จักษุญาณ

อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา แสงไฟ ไฟฟ้า คือ​
1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน​

ตัวอย่างเรื่อง การทำบุญแสงสว่าง และอานิสงส์แห่งการถวายแสงสว่างในอดีตกาล
-ผลแห่งการถวาย ชีวิตเป็นประทีปของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9772
-ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอชิตเถระ
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9771
-ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอนุรุทธเถระ
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9770
-ผลแห่งการถวาย น้ำมันตามประทีปของ เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9769
-ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระปัญจทีปกเถระ
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9768
-ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระเอกทีปิยเถระ
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9767
-ผลแห่งการถวาย ประทีป ๕ ดวงของ พระปัญจทีปิกาภิกษุณี
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9765
-ผลแห่งการทรง คบเพลิงไว้ของ พระอุกกาสติกเถระ
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9763
-ผลแห่งการถวาย ประทีปดวงเดียวของ พระเอกทีปิยเถระ
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9762
-ผลแห่งการถวาย ประทีปธรรมของ พระสกุลาภิกษุณี
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9761
-ผลแห่ง การเพ่งเปลวประทีปของ พระอุบลวรรณาเถรี
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9760

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ)
หมู่ 12 บ้านผามูบ ต.แม่ยาว อ.เมือง เชียงราย
ติดตามข่าวสารได้จาก เว็บ www.doiphamup.com
และ แฟนเพจชื่อ : สวนป่าไตรธรรม ณรินทร์ทิพย์ ดอยผามูบ อ.เมือง เชียงราย
พระอาจารย์ ดร. ณธีร์วิชญ์ วรโภคินธนะโชค (คมฺภีรปญฺโญ) โทร. 062 3831132
พระอาจารย์ ศรีทัน ณ เชียงใหม่ (ฐานวโร) โทร. 081 4668267
พระอาจารย์ พระมหาชัยฤทธิ์ ถิรธัมโม โทร. 062 4494162
พระอาจารย์ พระมหาสรศักดิ์ สิริปัญโญ โทร. 098 9195398

*บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา เชียงราย
ชื่อบัญชี พระ ศรีทัน ณ เชียงใหม่
เลขที่ 049 – 1 – 52758 – 7

*โอนปัจจัยทำบุญได้จากต่างประเทศ
Name Account: Phra Sritun Na Chiangmai
Bank : Kasikorn Bank (K Bank)
Office: Chiang Rai Branch
Branch code: 154
A/C No. 049-1-52758-7

ภาพมุมสูง สวนป่าดอยผามูบ
กดชมแบบคมชัด HD >> www.goo.gl/x1DPoJ

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *